Срокове

Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите: 15.04.2021 г.30.04.2021 г.

Срок за рецензиране на докладите (от двама рецензенти): 15.05.2021 г.

Краен срок на изпращане на редактирания вариант на одобрените доклади (след отстраняване на забележките от рецензентите): 31.05.2021 г.

Дати за провеждане на конференцията: 29 и 30 юни 2021 г.

Докладите, които не отговарят на изискванията и/или не са получени в определения краен срок, може да не бъдат рецензирани и публикувани!